วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน (วพส.) และประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โครงการ Sino-Thai Culinary Contest, โครงการ China-ASEAN Business Intelligence Boot Camp ครั้งที่ 3 และกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน (วพส.) และประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน โครงการ Sino-Thai Culinary Contest, โครงการ China-ASEAN Business Intelligence Boot Camp ครั้งที่ 3 และกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.) The Pinnacle Leadership Program By L-NET รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดการ โครงการแข่งขันทำอาหารไทยจีน Sino-Thai Culinary Contest, ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจีน-อาเซียน China-ASEAN Business Intelligence Boot Camp ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 และประชุมติดตามผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 โดยการประชุมเตรียมความพร้อมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี