สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดอบรมโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสุพรรณบุรี” ในกิจกรรมที่ 4

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดอบรมโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสุพรรณบุรี” ในกิจกรรมที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทวี ธนสัมบัณณ์ ผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสุพรรณบุรี” ในกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ที่สนใจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เป็นผู้สาธิตและแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ปฏิบัติการจริงในการแปรรูปมะม่วงสุกเป็นเมนู อาลัวมะม่วง ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ห้อง 5405 ชั้น 4 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี