คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning

      Comments Off on คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดย อาจารย์เกษร ขวัญมา อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เรืองภัทรนนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนม์ธิดา ยาแก้ว และอาจารย์กรณิศ ทองสอาด เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายโกเมน จินาวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 130 คน ในวันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี