ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรม Origami For Fun With English การสอนภาษาอังกฤษอย่างง่ายผ่านการพับกระดาษแบบ Origami

      Comments Off on ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรม Origami For Fun With English การสอนภาษาอังกฤษอย่างง่ายผ่านการพับกระดาษแบบ Origami

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรม Origami For Fun With English การสอนภาษาอังกฤษอย่างง่ายผ่านการพับกระดาษแบบ Origami โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และวิทยากรการบรรยายในหัวข้อ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย และสนุกผ่านแผ่นพับกระดาษแบบ Origani โดย ดร.อนุชา แข่งขัน อาจารย์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการแนะนำการพับกระดาษแบบ origami สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และสาธิตการพับกระดาษในรูปแบบต่างๆ โดย ผศ.นนทพร ชอบตะคุ จัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Student Center อาคารศิลปอาชา