วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ พ.ศ.2566”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ พ.ศ.2566”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรีในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ วางแผนการดูแลคณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะทำงานในการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ พ.ศ.2566” โดย กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการประชุมเตรียมความพร้อมฯ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี