การประชุมติดตามและเร่งรัดงาน โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on การประชุมติดตามและเร่งรัดงาน โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะกรรมการและบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมติดตามและเร่งรัดงาน โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม SDU Online 12 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี