วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์ “สวนดุสิต” ครั้งที่ 163(6)

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์ “สวนดุสิต” ครั้งที่ 163(6)

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์ “สวนดุสิต” ครั้งที่ 163(6) ในประเด็น สอนอย่างไร ให้ครองใจศิษย์ : อาจารย์รุ่นแม่ โดย ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรล่ามภาษามือ vs อาจารย์รุ่นใหม่ โดย ดร.อนุชา แข่งขัน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ กับความเหมือนที่แตกต่าง ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์ จาก Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิทยาเขตฯ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1