การจัดประชุมร่วมกันของผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ห้องเรียนขงจื่อ) ในประเทศ ประจำปี 2566

      Comments Off on การจัดประชุมร่วมกันของผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ห้องเรียนขงจื่อ) ในประเทศ ประจำปี 2566

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมการจัดประชุมร่วมกันของผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ห้องเรียนขงจื่อ) ในประเทศ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ห้องเรียนขงจื่อ) ฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ในประเทศไทย ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ โดยมีตัวแทนจากสถานฑูตจีน ประจำประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้การประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เป็นการบรรยายวิชาการ โดยศาสตราจารย์ Zheng Chunping และช่วงที่ 2 เป็นการบรรยายวิชาการ โดยศาสตราจารย์ Wu Yinghui มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ทั้งนี้มีผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ห้องเรียนขงจื่อ) ฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ในประเทศไทย ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าวในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และในวันที่17-18 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม The Regent Cha Am Beach Resort อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี