สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “พัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้แผนงานวิจัย : การพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

      Comments Off on สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “พัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้แผนงานวิจัย : การพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “พัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้แผนงานวิจัย : การพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามศักยภาพและความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานและบรรยายในหัวข้อศักยภาพและความเข้มแข็งของวิทยาเขตสุพรรณบุรี และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยายในหัวข้อแผนการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพและความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในระยะ 3 ปี ร่วมกัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค พร้อมด้วยผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.สุชาดา คุ้มสลุด อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี