งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 12 (19)/2565

      Comments Off on งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 12 (19)/2565

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 12 (19)/2565 สาระสำคัญเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแผนฯและนำเสนอร่างแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น.