วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ประจำปี 2566

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ประจำปี 2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรีในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ วางแผนการดูแล และอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี