กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2565

      Comments Off on กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทวี ธนสัมบัณณ์ ผู้ประสานงานหลักสูตร เป็นผู้กล่าวรายงาน และดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท พร้อมมอบหมวกเชฟทรงสูงแก่นักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเหลืองเลาขวัญ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี