วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 34 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาทิ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) หอมขจรฟาร์ม อาคารจันทร์เจริญ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น และยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบ่มเพาะผลงานนวัตกรรมและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อีกด้วย โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้เข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น.