การประชุมเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับคณะเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และการประชุมร่วมกันของผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ

      Comments Off on การประชุมเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับคณะเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และการประชุมร่วมกันของผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรีในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ วางแผนการดูแลคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบ่มเพาะผลงานนวัตกรรมและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์ ของสำนักบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และเตรียมความพร้อมการจัดประชุม การประชุมร่วมกันของผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ห้องเรียนขงจื่อ) ในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสถาบันขงจื่อ (ห้องเรียนขงจื่อ) ในประเทศไทย จัดโดยสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยการประชุมจัดเตรียมความพร้อมต่างๆ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี