การประชุมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission

      Comments Off on การประชุมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม เกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ของหลักสูตรต่างๆ เพื่อเร่งการดำเนินการทั้งในด้าน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ของหลักสูตร การสัมภาษณ์ฯ เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ประสานงานหรือผู้แทน ในสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในวิทยาเขตสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมจัดขึ้น ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี