กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การใช้ APPLICATION ในการวางแผนการทำงาน”

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การใช้ APPLICATION ในการวางแผนการทำงาน”

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การใช้ APPLICATION ในการวางแผนการทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี