มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดนตรี และศิลปะ ไทย-จีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดนตรี และศิลปะ ไทย-จีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดนตรี และศิลปะ ไทย-จีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี รศ. พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้บรรยายพิเศษ เรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดนตรี และศิลปะ ไทย-จีน โดย รศ. พิเชษฐ สุนทรโชติ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ Mr.Hu YU ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมเมืองกวางสี และศิลปินด้านศิลปหัตถกรรมเมืองกวางสี ดำเนินรายการแปล โดยอาจารย์นพรัตน์ ขนบธรรมกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ โดยโครงการจัดขึ้น วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน อาคารจันทร์เจริญ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี