วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดหัวเขา

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดหัวเขา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา และสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจภายในงาน ทั้งนี้นายนายณัฐภัทร สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 และกิจกรรมภายในบูธ ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดหัวเขา ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี