มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย”

      Comments Off on มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 38 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยายในหัวข้อ “โครงการแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ: หอมขจรฟาร์ม” และคณะผู้ศึกษาดูงานยังได้เยี่ยมชมอาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ นั่งรถบัสชมหอมขจรฟาร์ม ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 4 อาคารแววเที่ยงธรรม และชมกิจการโรงพิมพ์ ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.