คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

      Comments Off on คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดประชุมดังกล่าวเพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี