ประชุมเพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency : IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      Comments Off on ประชุมเพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency : IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency : IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams และออนไซต์ ในวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-14.30 น. ณ SDU Online Learning Room 12 ชั้น 3 ห้องสมุดวิทยาเขตสุพรรณบุรี สวนแก้ว 1