การประชุมติดตามและเร่งรัดงาน โครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center)

      Comments Off on การประชุมติดตามและเร่งรัดงาน โครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center)

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กรุงเทพฯ บุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างในการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) กิจการร่วมค้าพรอสเพอร์และรัตนฟ้า เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดงานในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างดังกล่าว ทั้งในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams และออนไซต์ ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ณ SDU Online Learning Room 12 ชั้น 3 ห้องสมุดวิทยาเขตสุพรรณบุรี สวนแก้ว 1