การประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

      Comments Off on การประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการดำเนินโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและศึกษาดูงาน ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย” ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดยมี นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม และบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี