ประชุมเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการอาคารโรงงานอาหารแปรรูป (ส่วนต่อขยาย) และอาคารผลิตน้ำสะอาด (โรงน้ำขวดแก้ว)

      Comments Off on ประชุมเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการอาคารโรงงานอาหารแปรรูป (ส่วนต่อขยาย) และอาคารผลิตน้ำสะอาด (โรงน้ำขวดแก้ว)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการอาคารโรงงานอาหารแปรรูป (ส่วนต่อขยาย) และอาคารผลิตน้ำสะอาด (โรงน้ำขวดแก้ว) โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี