วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(23)2566

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(23)2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(23)2566 โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง SDU Online Learning Room 12 ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี