หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

      Comments Off on หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ให้โอวาทนักศึกษา และกล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกรุงเทพมหานครที่เข้ามาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี และ ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงานระดับคณะ ผ่านระบบออนไลน์ หลังจากนั้นนักศึกษาเข้าพบอาจารย์นิเทศก์และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์