นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

      Comments Off on นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 80 ท่าน เกี่ยวกับการเรียนรู้นวัตกรรมการทำเกษตรปลอดภัยแนวใหม่ ในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานและการพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม โดยมี ดร.สุชยา เกียรติประจักษ์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินงานของหอมขจรฟาร์ม และผู้ศึกษาดูงานยังได้เข้าเยี่ยมชมหอมขจรฟาร์ม ชมโรงเรือนปลูกเมลอน มะเขือเทศเชอร์รี่ แปลงพืชผักสวนครัว แปลงว่านหางจระเข้ และแปลงพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. อีกด้วย ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 10.30-12.00 น.