มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมส่งนักศึกษาเข้าคัดเลือกเยาวชนดีเด่น (ระดับจังหวัด) เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติ ประจำปี 2566

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมส่งนักศึกษาเข้าคัดเลือกเยาวชนดีเด่น (ระดับจังหวัด) เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติ ประจำปี 2566

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เเละอาจารย์กรณิศ ทองสอาด อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนางสาวธัญชนก คำประเสริฐ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น (ระดับจังหวัด) เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566 โดยสำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี