การประชุมติดตามและเร่งรัดงาน โครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center)

      Comments Off on การประชุมติดตามและเร่งรัดงาน โครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กรุงเทพฯ บุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างในการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) กิจการร่วมค้าพรอสเพอร์และรัตนฟ้า เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดงานในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างดังกล่าว ทั้งในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ MS Teams และออนไซต์ ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี