การประชุมตรวจรับงานงวดที่ 5 โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ และการบริโภค

      Comments Off on การประชุมตรวจรับงานงวดที่ 5 โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ และการบริโภค

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ตรวจรับงาน งวดที่ 5 โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ และการบริโภค โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ (กรุงเทพฯ) เจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัท เก้าทัพวิศวกรรม จำกัด ผู้รับจ้างในการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี