การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566

      Comments Off on การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในเรื่องของการพัฒนางานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ และรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี