กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2566

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2566

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบหมายการดำเนินงานต่างๆ การหมดวาระและการสรรหาบุคลากร การทำประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น พร้อมติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานและแจ้งกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานทุกงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการประชุมจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี