พิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี

      Comments Off on พิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้ประชาชน โดยมีแนวคิดการบูรณาการร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.30–12.00 น. ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี จัดโดยกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานตรวจแห่งชาติ