การประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการเข้าเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on การประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการเข้าเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรีในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการเข้าเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 และวางแผนการดำนเนินการในด้านต่างๆ ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย ผู้ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยของวิทยาเขตฯ ในช่วงวันหยุดฯ โดยการประชุมจัดขึ้น ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 16.00-17.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี