การประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดงานในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคาร และการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on การประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดงานในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคาร และการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรีในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และนายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะกรรมการฯ และกิจการร่วมค้าพรอสเพอร์และรัตนฟ้า ร่วมการประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดงานในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคาร และการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี ทั้งในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ ผ่านระบบ MS Teams ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง SDU Online Learning Room 12 ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี