การประชุมติดตามและเร่งรัดงาน โครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา

      Comments Off on การประชุมติดตามและเร่งรัดงาน โครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม บุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้รับจ้างในการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา (Educational Skill Enhancement Center) กิจการร่วมค้าพรอสเพอร์และรัตนฟ้า เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดงานในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างดังกล่าว ทั้งในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ MS Teams และออนไซต์ ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง SDU Online Learning Room 12 ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี