สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม”นิทานเพลงสร้างสรรค์ สื่อการเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัย”

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม”นิทานเพลงสร้างสรรค์ สื่อการเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัย”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม”นิทานเพลงสร้างสรรค์ สื่อการเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัย” เป็นการบูรณาการ 3 รายวิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาพาเพลิน วิชาศิลปะดนตรีและลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์เกษร ขวัญมา และวิชาสื่อของเล่นและการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์กรณิศ ทองสอาด ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้เตรียมพร้อมสู่ประสบการณ์วิชาชีพและบูรณาการการเรียนการสอน ในกิจกรรมที่ 3 บูรณาการรายวิชาเพื่อทักษะการเรียนรู้ครูปฐมวัย(Up Skill) โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 17 คนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ให้กับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 07.00-12.00น.