ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะกรรมการ ได้ประชุมงานปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะกรรมการ ได้ประชุมงานปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี

นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ กรุงเทพฯ พร้อมคณะกรรมการ ได้ประชุมงานปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยเวลา10.00น.-11.30 น.ประชุมตรวจงานงวด 7-8 โครงการหอสมุดกลาง13.30-15.00 น. ประชุมตรวจงานงวด1 โครงการเกษตรสร้างมูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์
15.30-16.30น.ประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดงานโครงการก่อสร้างศูนย์ทักษะด้านการศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
โดยการประชุมได้ผ่านระบบออนไลน์Microsoft Teamsกับงานพัสดุ กองคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร SDU LIBRARY มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี