การประชุมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on การประชุมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ โดยการประชุมเตรียมความพร้อมจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และห้องประชุมสถาบันขงจื่อ ชั้น 3 อาคารแววเที่ยงธรรม โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี