บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

      Comments Off on บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง
ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยมี ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง “ศิลปะประดิษฐ์ ไม่ใช่เรื่องยาก ใครๆก็ทำได้” และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จาก Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในส่วนวิทยาเขตฯร่วมกิจกรรม ณ อาคาร SDU Library ชั้น 2 โซน 1 ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 15.30-16.30 น.