วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอภิปรายผล : การทดลองรีทอร์ทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอภิปรายผล : การทดลองรีทอร์ทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยข้อตกลงความร่วมมือกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจร จัดกิจกรรมอภิปรายผล : การทดลองรีทอร์ทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยมีผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 39 สถานประกอบการ ให้ความสนใจนำผลิตภัณฑ์ของตนมาร่วมเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ท และร่วมอภิปรายผลจากการทดลอง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป คุณปาลิดา สุขพันธ์ ที่ปรึกษาโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข รองผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราทิพย์ รอดสำราญ และ ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน รวมถึงเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป ในวันพฤหัสบดีที่ 23 และศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี