ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

      Comments Off on ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่1/2566
โดยมี นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน
ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น4
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี