การประชุม ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา

      Comments Off on การประชุม ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา งวดที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี