สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้แทนวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมสรรหาและแต่งตั้งกรรมการฯลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้แทนวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมสรรหาและแต่งตั้งกรรมการฯลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบหมายให้ อาจารย์เกษร ขวัญมา ผู้ประสานงานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมขุนช้าง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี