รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงาน Floor Supervisor OWL Suphanburi

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงาน Floor Supervisor OWL Suphanburi

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประชุมทีมงาน Floor Supervisor OWL Suphanburi โดยคัดเลือกบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงานสำคัญ ทั่ววิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งส่วนหนึ่งในโครงการ One World Library เป็นการเชื่อมโยงพื้นที่การเรียนรู้สู่ The University ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี