รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นนายกสมาคมและประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า สถาบันขงจื่อฯ

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นนายกสมาคมและประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า สถาบันขงจื่อฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นนายกสมาคมและประธานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และผ่านระบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting