สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษาวิชาชีพครูปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษาวิชาชีพครูปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษาวิชาชีพครูปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมเจริญธรรมเจริญใจ เข้าวัดปฏิบัติธรรม โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  และผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม  คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน  139 คน ซึ่งมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ศูนย์การศึกษานครนายก และสาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  18-19 มีนาคม 2566 ณ วัดเสาธงทอง ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี