รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ให้การต้อนรับ นายธงชัย ศรีดามา ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทีมงาน
ในการเยี่ยมชมโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนแนะนำในส่วนงานต่างๆของวิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-16.00 น.
ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี