กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าภายในและซุ้มร้านค้า

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าภายในและซุ้มร้านค้า

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าภายในและซุ้มร้านค้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 เพื่อวางมาตรการ ระเบียบ และการบริหารจัดการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ เช่นคุณภาพอาหาร ความสดสะอาดของอาหาร ร้านค้าและตัวผู้จำหน่าย การรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่จำหน่าย การสุ่มตรวจความสะอาดและคุณภาพของอาหารและร้านค้า เป็นต้น  โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม  ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี