สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง จัดกิจกรรมโครงการ “วิชาการจากงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของบุคลากรโดยนักศึกษามีส่วนร่วม”

      Comments Off on สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง จัดกิจกรรมโครงการ “วิชาการจากงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของบุคลากรโดยนักศึกษามีส่วนร่วม”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได้จัดทําโครงการ “วิชาการจากงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของบุคลากรโดยนักศึกษามีส่วนร่วม” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นผู้รับผิดชอบถอดบทเรียนและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยบูรณาในการจัดการเรียนการสอนเเละการบริการวิชาการ ในโครงการ “การพัฒนาทักษะการตั้งตํารับเครื่องสําอางจากพืชเศรษฐกิจ” ระหว่างสํานักงานพัฒนาฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเคมี ตึกแววเที่ยงธรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี